Studio040 / Tim Vellinger

Waterschap gaat watersysteem in regio rigoureus veranderen

Het watersysteem in de regio komt er in de nabije toekomst heel anders uit te zien dan nu het geval is. Dat maakt Waterschap De Dommel bekend.

Die koerswijziging is vastgelegd in het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027

Eén van de speerpunten van het nieuwe waterbeleid is dat de focus komt te liggen op het vasthouden van water, in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren. Vorige week maakte het waterschap bekend dat de eerste stappen die in dat opzicht genomen zijn, inmiddels hun vruchten afwerpen.

Daarnaast gaat het waterschap ook haar focus in de regio meer verdelen. Waar het blik voorheen vooral gericht was op het beekdal, zal het waterschap zich ook meer gaan bezig houden met het waterbeleid op de hoge zandruggen en bebouwd gebied.

Die bredere focus moet het waterschap onder andere openstellen voor meer samenwerking met andere partijen. “We gaan aan de slag met een integrale gebiedsgerichte aanpak samen met alle partijen in een gebied. Deze aanpak raakt naast de wateropgaven ook aan andere opgaven vanuit natuur, stikstof, economie, landbouw, energie, biodiversiteit, mobiliteit en woningbouw”, zegt watergraaf Erik de Ridder. “We zijn ervan overtuigd dat we in samenhang met andere opgaven duurzame oplossingen vinden.

Laat je reactie achter